mở khóa nhanh
tài khoản của bạn

Đăng ký

Mở khóa tài
khoản Crypto của bạn

...hoặc hoàn lại tiền cho bạn Đăng ký để Mở khóa

Chúng tôi không có bất kỳ quyền truy cập nào vào tài khoản của bạn

trường hợp
thành công

Mở khóa tài khoản giao
dịch trong vài ngày

Chúng tôi lo liệu về việc
liên lạc và tài liệu

Hơn 60 trường hợp mở
khóa tài khoản thành công

100% hoàn lại tiền trong
trường hợp thất bại

Tuân thủ phương pháp
tiếp cận định hướng theo
kết quả

Đội ngũ tuân thủ sẽ mở khóa tài khoản của bạn như thế nào?

Điều tra
trường hợp

Tổng hợp cẩn thận tất cả thông tin về trường hợp của bạn kể từ ngày bị khóa
~ 2 ngày

Cung cấp
giải pháp

Chuẩn bị các câu trả lời đủ điều kiện dành cho đội ngũ tuân thủ của nền tảng giao dịch
~ 3 ngày

Đàm phán

Tương tác với đội ngũ hỗ trợ về việc mở khóa tài khoản
~ 3-10 ngày

Mở khóa
tài khoản

Mở khóa tài khoản và rút tiền
~ 1-2 ngày
tính toán các điều khoản và giá cả

Chúng tôi không có bất kỳ quyền truy cập nào vào tài khoản của bạn